Suất Ăn Cơ Bản

15.000 – 18.000 VNĐ

Suất ăn cơ bản bao gồm 1 món mặn, 1 món canh, 1 món xào và cơm trắng

—————

Suất Ăn Đầy Đủ

19.000 – 22.000 VNĐ

Suất ăn đầy đủ bao gồm 2 món mặn, 1 món canh, 1 món xào, cơm trắng 
và tráng miệng 1 lần/tuần 

—————

Suất Ăn Ấm Cúng

23.000 VNĐ +++

Suất ăn ấm cúng bao gồm 2 món mặn, 1 món canh, 1 món xào, cơm trắng
và tráng miệng mỗi ngày

—————